<optgroup id="81o4a58"><cite id="81o4a58"></cite></optgroup>
 • <bdo id="81o4a58"></bdo>

  动态

  微信改版引发\"取关\"潮:广告难接,有小编感觉被强拆

  发布时间:2019-12-16 20:50:42 文章来源: 阅读次数:433

   尝い︽戈瞏蝶阶硂Ω牡よ蔼秸╇鹤タ琌璶肚笷ゎ忌睹眏疨獺腹獺临Τㄤ鹤穌も辊盢穦砆╇埃碿ゲ斗叭荷癌励瑀硂琌獀忌睹翠痜瑀程Τ快猭瞷ㄓゎ忌睹Μ呼顶琿穦莱赣や牡よゴ墓硂初翠猭獀﹚臔驹甶ボ讽Ыゎ忌睹∕み種в琎ら牡よ皐癸﹙忌笻猭︽好デ秈︽╇ㄤい翠渤в独ぇ網㎝Θ㏄畑疉の瞅牡诡羆场ㄆ砆牡よ3兜竜╇独ぇ網だ琌疉尔捍碽把籔ゼ竒у栋挡舱麓ゼ竒у栋挡のτ把籔ゼ竒у栋挡㏄畑玥砆北疉尔捍碽把籔ゼ竒у栋挡のτ把籔ゼ竒у栋挡翠チ壁囊玡栋朝疎ぱョ疉尔さ7る13ら跋笴︽い把籔忌笆の脓牡诀初瞒挂玡砆╇ㄇは癸某の現ョら砆は癸繦佩稺ア惫砫硂琌フ︹┢おお翠渤в捌畊綠產碞牡よぇ玡╇ㄢチ皚笴︽ビ叫砆┶荡粄讽Ы琌稱床冀フ︹┢ゴ溃翠栋穦㎝ē阶パ綠產弧猭抡荡穌堵︹┢澈礛は筁ㄓ砫牡よ磅猭琌床冀フ︹┢硂ぃ琌程控盾3るㄓ忌畕跌猭礚笆怀瞅瘆胊牡竝跋忌侥阑矪瘆胊脓阑牡獶猭棒隔贺炳猌竟糷ぃ絘Ч礚跌猭籔礚跌カチ硂ㄇ┮瞶┮讽礛璶猭發╯螟笵独ぇ網㏄畑朝疎ぱぇ瑈粄穌硂妓猧澈礛ぃノ┯踞ヴ砫ヴ穌ㄆ砆㊣ぱ穖ぃ筁忌臩硂ㄇ┯踞璶璶拦繷帛τ讽礛牡よらぇず羭╇渤好デ讽い场だ琌猧穌も鹤讽礛Τ瞏種碞琌璶甶ボ讽Ыゎ忌睹∕み㎝種вㄇは癸現筁ōΤ現獀玂臔竛碞衡デ猭牡よぃ幢妓硂ㄇ現稶痲Τ礚硈初忌侥阑いǐ程玡┪揣︽笆┪某ō畉快そ┪そ礛忌畕ゴ被臔硂ㄇΤ現獀玂臔竛碞ぃ穦Τヴ繧牡よ硂Ω砏家穓︽笆タ弧猭玡キ单穌も⊿Τ竜礟は癸現ゲ斗ㄤ┮┮┯踞基猭畑莱硄裹陪猭獀はㄒ猧竒尿畉ぃ3る钡硈ぃ耞忌侥阑кぃ笲笆竒癸翠穦硑Θ伐瘆胊ゎ忌睹確Θチ丁程㊣羘㎝禗―ゎ忌睹ゲ斗ㄌ綼狦耞磅猭眏磅猭穝裹陪猭獀碙腨ヴ瓣產癸初砏家奶睹常ゲ﹚穦癸笻猭だ秈︽╇ぃ穦Τヴ玂痙浪北场㎝猭畑莱硄荷еЧΘ糵癟穦肚笷猭獀ぃ甧瘆胊絋獺翠碭る奶睹竒篤臫猭獀牡腹磅猭场ゲ斗凌磅猭盢デ猭ㄌ猭╇玥策獶Θ琌癸翠端甡硂獶ぐ或フ︹┢τ琌ㄌ猭快ㄆ矫猭獀法地玦翠い地羆坝穦捌穦瓣坝羛盽〆じㄆンま癬穦尿蔼闽猔Τ穌ㄆ祇癬さらじ羭︽確じ笴︽讽Ыは癸じ笴︽礚玴獶琂礛箇ǎ繧肩ヱň眞ゼ礛琌タ盽は莱龟悔琿戳ㄓ穦㊣苸莱σ納琿丁ず癸笴︽ビ叫既ぃ祇ぃは癸硄既氨ゎ贺笴︽のボ琵翠穦繰ㄓはㄒ猧翠笆历ぃ糷ぃ絘忌侥ㄆン蒋┑跋ョΤ祇癬Αぃ笲笆ぃ度р翠盿笆睹㎝忌瞏瞁τ腨批竒蕾チネ甡竒陪瞷忌ボ批竒蕾チネ甡瞷ㄓ琌竒蕾や琖笴穨讽ㄤ侥稲焊孽盢翠緿笴矗ど蔼牡з龙瓣緿瑆ョ某瓣チづ┕ボ跋某穦セ翠瑈ア23Θ狥玭ㄈ厩紐セ翠竒蕾┪瞷▄耺Α菲箇璸る笴﹗计盢秈˙搭ぶ瞷璽糤ミ猭穦確穦礚戳紇臫羆700货じ祘ゼ戳莉挤蹿窾戮礚猭秨砞も氨氨羛穦︳璸忌ボ笆虫琌癸硑笴箂扳都︽穨硑Θ翠だぇゴ130窾碞穨ネ璸穕忌侥阑紇臫カ初猑旧璓セ翠唉エ穝カ篗翠穝カ初礚ータ硋亥罽灿磕穨琌翠や琖ぇ忌睹ㄆン侥阑磕カ初щ戈獺み盢癸翠竒蕾碞穨拜肈盿ㄓ龟借┦紇臫セ翠竒蕾や琖Τ磕穨笴穨禩の瑈穨盡穨狝叭のㄤ坝や穿狝叭沮現┎参璸矪20195る祇戈陪ボ2017セ翠磕穨碞穨计笷窾翠羆碞穨计窾%τ磕穨玻笷4,822货翠じ讽GDP%度Ω禩の瑈%猭獀琌翠竒蕾祇甶苦Θ膀硂るㄓ祇ネ忌瞅棒牡诡羆场忌侥阑籔穕反ミ猭穦忌瞅棒い羛快加纒‵バじ跋硈﹃腨忌侥阑╰綺佩忌ㄆン陪ボ翠˙礚猭礚ぱ娩絫繰ㄓや現┎ㄌ猭Τ琁現硈尿ぃ耞忌︽ど穙睹瘆胊糤坝め┍鏓ぃ犁穨カチ⊿Τ潦種激щ戈み磓磓翠瓣悔磕いみ潦ぱ绑いみスア猭獀玂毁盢ぃ琌㎝Τまよゲ礛紇臫щ戈獺み㎝禣獺み程沧挡狦穦穕甡竒蕾端甡カチゼ祇ネはㄒボぇ玡翠砆跌瓣悔程カぇるㄓ脄祇硈﹃砏家ボ侥翠▆羘臕ぃ玂璶п锣诀穦斗確㎝キ瞶┦氨ゎ筁縀︽笆琵Ы墩覸絯рて秆だ猍穦程璶某ㄆ肈ヘ碝―干脊吊よ猭琵翠穝癬˙玥穦琌隔兵笆历㎝忌秆∕ぃヴ拜肈穦耑睹穦﹚ぃ耞批翠竒蕾チネはㄒ猧いㄇカチ瑈臩癸現┎ぃΤ秆∕┬碞穨单膀セチネ拜肈エ硂ㄇ瞷龟拜肈惠璶硄筁祇甶竒蕾э到琁現ㄓ秆∕τ玡矗ゲ斗琌穦﹚瓣產畊策キ玡跌诡翠狦翠炒獂現獀て簒歹籹硑癸ミ癸кぃ度ㄆ礚干τ穦腨锚竒蕾穦祇甶るㄓ糷ぃ絘忌侥ㄆン腨批竒蕾チネ薄猵独ぇナ臭篕翠竒ぃ癬ч乃㎝ず戳┮Τ荐稲翠绊﹚宁砫㎝筀ゎ忌籔笆睹琵礚ヰ礚ゎボ笴︽放琵翠穦繰ㄓや疭跋現┎ㄌ猭Τ琁現竒蕾祇甶㎝チネэ到˙タ瓂 

   法地玦翠い地羆坝穦捌穦瓣坝羛盽〆瓣瓣穦渤某皘ら玡磅種硄筁┮孔翠舦籔チ猭单疉翠某嘿猭瓣瓣穦把某皘程еセ琍戳穦糵某∕猭璶琌瓣穦ㄢ皘硄筁眔羆参疭炊帽竝ミ猭瓣碞眎ゴ翠礟膚絏糤坝щ戈翠璶σ納ぃ瓣瓣穦の︽現讽Ыい瓣〆穦Ν玡羭︽钮靡穦淋叫翠縒だ独ぇ網谬钢单畊靡秨羛癘穦矗猭渤某盞吹ユㄆ叭〆穦畊焊の〆穦戈瞏某沉σの瓣穦の︽現讽Ыい瓣〆穦畊沉蔼ゅА畊常琌瓣芅は地現瓣瓣穦糵某猭玡ㄢぱ翠ㄇ籜綛ゴ堕羭︽栋穦蔼佰瓣瓣簈の羭癬琍兵篨―瓣瓣穦荷е硄筁猭龟悔眖朝よネ琖皇兢醇璣独ぇ網单很淋叫瓣掉翠忌笲笆堵も兢醇璣喘ē瓣τ驹羘嘿翠ゴ臫い驹材簀常靡崩笆猭緓粿琌はい睹翠現籔瓣は地現ずつ挡拎碿簍猭璶―蝶︳翠∕郸autonomousdecision-makingョ璶―翠∕蝴翠┮ㄉΤ縒ミ闽祙跋单疭笿硂籔翠縒だヘ夹箩猭掉癸禜絛瞅約盢┮孔獻甡翠舦籔チ獀堵虫珹┮孔穕甡瓣翠痲单郒臔穝籇パ瓣某﹡礛玙ぱぇぃ瘠矗猭干兵蹿盢穝籇盡穨弘ゅ蹲そ癘掉虫年も猭礚確猭2014笻猭い戳丁泞懒瓣穦さ忌睹稶簍稶疨耚某祘皐癸翠ㄤ瓣ず猭ㄓ穌羥恨烈籹掉次穌睹翠瞣い瓣盪癬瓜垦琇礛璝处ㄤみ篙らΤ矗猭把某緗砐翠ō堵︾ボや確翠㏑穦编羇忌現甭诀﹜忱皑羘嘿翠ボ常㎝キ秈︽緗ㄓ翠碝芣珼ㄆ臩癌籔翠は癸現佰蛮庐栏τは癸現猭р翠跑Θい痴囱琌ま疶簙︽畖琌そ礛籔珹翠ず砰い瓣寄局Τ1,400Θ翠瓣坝穦祇羘嘿Τ闽よぃ莱礚跌翠疭㎝城Θ碞猭璝硄筁穦盿ㄓ璽紇臫珹ゴ阑坝癸よ岿粇∕﹚いよボゲ盢蹦Τ惫琁绊∕は绊﹚蝴臔ō舦祇甶痲瓣芅は地現籔翠はい睹翠現ずつ挡睹翠鹤瓣瓜垦ゲ﹚ぃ眔硏蔼穛紈瓣現ゅてゅ㎝厩策〆穦捌ヴ翠い地ゅて羆穦穦グ喘い地ゅてセō碞莱赣琌翠瓣ㄢ龟筋璶ず甧暗翠グ喘い地ゅて绊﹚瓣ㄢゅて獺ㄆ闽翠瓣ㄢ铆˙崩秈琌膥Τ︽铆璓环┮莱рグ喘い地ゅて辅龟瓣ㄢ璶よ菠ぉ蔼跌惠璶龟筋瓣ㄢ╰参祘场竝翠惠璶癸グ喘い地ゅてΤヘ夹よ琌羭篨糾翠碞琌璶蔼羭い瓣穝篨糾绊ぃ居ノ策キ穝い瓣疭︹穦竡稱毙▅約チ渤崩笆厩来硄暗龟ひ崩笆瓣ㄢ瞏み辅ネ琌籈チみ翠碞琌璶╟╟р搐タ絋林阶旧佰臫臂Ёタ秖暗暗眏稲瓣稲翠瑈稱林阶р翠チ渤躬籖癬ㄓ绰癸ネ翾┕㎝い地チ壁岸確砍Щ岸ヘ夹刮挡み玡秈琌▅穝翠碞琌璶绊ミ紈攫ゅて矗蔼穝翠稱谋笵紈非ゅ緄蚌▅镑踞讽い地チ壁確砍ヴ穝琌砍ゅて翠碞琌璶绊穝い瓣疭︹穦竡ゅて祇甶笵隔崩笆い地纔╭肚参ゅて承硑┦锣て承穝┦祇甶膥┯纔╭ゅて祇甶翠疭︹秈ゅて縀祇い地チ壁ゅて承穝承硑砞岸ゅて眏瓣癪膍秖き琌甶禜翠碞琌璶崩秈瓣悔肚冀砞量い瓣珿ㄆ肚冀い瓣羘甶瞷痷龟ミ砰い瓣矗蔼瓣產ゅて硁龟㎝い地ゅて紇臫翠惠璶眖よ絋ミグ喘い地ゅて旧稱1策キ羆癘绊﹚ゅて獺╰阶瓃翠穝グ喘い地ゅてセ┦旧稱绊﹚ゅて獺琌策キ穝い瓣疭︹穦竡稱㎝膀セよ菠璶ず甧策羆癘厨いゅて琌瓣產チ壁艶活ゅて砍瓣笲砍ゅて眏チ壁眏⊿Τ蔼ゅて獺⊿Τゅて羉篴砍脖碞⊿Τい地チ壁岸確砍策羆癘獶盽跌躬纘翠グ喘い地ゅて策羆癘2017跌诡翠戳丁ぃ度紋翠耴瓣20㏄穦量杠い絋矗癸瓣產菌チ壁ゅて毙▅肚Τ眏τ克﹁ゅて跋畊砍翠珿甤ゅて痴繻某帽竝祸Α玧纘翠グ喘い地纔╭肚参ゅて20182る7ら策羆癘盡癸瓣厩畍那﹙繹ネ硊ボ饱├陪ボグ喘い地肚参ゅてみいだ秖2018笰句穝玡策羆癘克倒翠ぶ牡癟ㄢ狟ね獺盚粂翠獵ぶ厩翴菌秆翴瓣薄20187る翠羘谨竑粿崩約穦ㄊ簍狶綠る甖疭把簍ㄢセ翠竑粿簍锣笷策羆癘㎝ひ碸腞碊克ち拜策羆癘辨翠グ喘い地纔╭肚参ゅて祇揣い﹁ゅてユ瑈キノ崩笆籔ずゅてユ瑈201811る12ら策羆癘穦ǎ翠緿紋э秨40㏄砐拜刮璶―翠ノ翠癸羛么約獂Τ兵ン肚冀い地纔╭ゅて策羆癘ぃ度眖い地チ壁岸確砍蔼眏秸ゅて獺璶┦τ癸翠グ喘い地ゅて矗ㄣ砰璶―琌翠穝グ喘い地ゅてセ┦旧稱2翠グ喘い地纔╭ゅてみ琌璶絋ミ稲瓣琌翠み基芠├稲瓣琌い地ゅて艶活莱赣琌翠み基ぇ礛τ翠癚阶み基玱盢稲瓣逼ジ20047る294ㄓ19盡穨祇羛竝ē㊣苸蝴臔翠み基ㄤ┮羭み基珹パチ舦猭獀そキそ竡㎝キく稲港獺硓じ甧碙盡穨⊿Τ稲瓣の稲翠讽翠疭跋現┎﹛莱盢稲瓣メ娩ㄆ龟翠Τ眏稲瓣竡纔▆肚参翠璏绊蝴臔瓣產参縩伐や瓣產祇甶荐みщずн砲毕╝礚ぃ砰瞷翠戳み么產瓣稲瓣薄胔翠稲瓣薄胔ゑ┮孔チぇ摸芠├环眔莱赣弧稲瓣琌翠み基翠瞷盢稲瓣逼ジみ基ぇ┣瞷禜璶碞琌グ喘い地ゅて璶琌稲瓣獀翠琌瓣ㄢ兵膀セ玥絋ミ眏秸稲瓣み基琌稲瓣獀翠ゲ礛璶―ㄆ闽瓣ㄢ穨︽铆璓环眔ЧΘ璶絋ミ稲瓣翠み基膀娄┦碞琌璶グ喘い地ゅて翠グ喘い地纔╭ゅてみ碞琌璶絋ミ稲瓣琌翠み基芠├3翠惠盢グ喘い地纔╭ゅて崩秈瓣ㄢ龟筋璶ず甧瓣ㄢい瓣籔ㄢ闽玒琌籔方籔瑈闽玒瓣琌玡矗⊿Τ瓣ㄢ碞ア膀娄ぃ量瓣ㄢ碞穦Θ礚方ぇ礚セぇれ瞒秨癸瓣粄㎝绊瓣ㄢ碞ア膀娄い地ゅて琌い地チ壁み艶㎝耴妮癸瓣粄膀娄碞琌癸い地ゅて粄タ策羆癘┮弧瓣產ぇ活ゅてぇゅ疟ぇǎ辅龟瓣ㄢ惠璶Τゅて獺グ喘い地纔╭ゅて绊﹚иゅて獺琌铆˙崩秈瓣ㄢ膀娄ぇ琌瓣ㄢ龟筋璶ず甧и惠璶盢グ喘い地纔╭ゅて崩秈瓣ㄢ龟筋璶ず甧ゼЧら尿朝眏翠盡穨穦穦はㄒ猧耑腸ㄢる睹环ゼキ穦脊吊玱ら痲縀て笆睹ㄓ╀翴┢竡臩璢繷寄種珼驹疭跋ㄌ猭恨獀㎝いァ癸翠現郸耑竒蕾チネタ盽翠ゼㄓ羉篴猭獀㎝ㄢが獺砆抄府翠隔よ玵癴忌奸穦確ㄒ猧壶┑ぃ荡尿ど禗―ぃ耞絏忌к跑眔⊿Ч⊿ア北酵粇瓣龟稦砍ü忌畕来竛被姜棒刁侥疾埃┮孔盧蔼現獀腹㎝炳泊紃矮ぐ或纔借チ┪到獀種ǎ癸场墩础もはㄒㄆン耑翠ㄆ叭琌瓣悔そ竡临琌璶垦瓣產㎝栋刮痲讽い絫パぃēτ畴材ら確らк瓜╯砫惠磷酵篶ぱΤ瘆胊礚砞–Ω┮孔㎝キボ常穦籹硑癸к㎝忌盢极耉こ崩ま脄翴ō粄ǎだ猍穦炒溃羚刚稱ㄏき禗―砆钡穦翠盿ㄓぐ或龟借矪ㄤ穦钡盾產常仓羇忌临璶膥尿礘к翠竒蕾タ羬Ч忌临璶膥尿脊吊↖瞋材ゎ忌睹琌キ猧材˙肪硄癸杠玥琌秆秨み挡芲巴玡矗琌ち︽笆常璶芠瞶┦㎝キ㎝獶反Τ癸杠膀娄瓣悔磕いみ篴Τㄨ種盢ㄆン腁堵フ磞瓃肕翠カチ癸現┎秈︽現獀篤禕材猭獀琌翠み基琌膙纔墩┮癸現尿忌ど穦猑瞅斑隔碞琌耴猭獀Τ確猭獀﹚礛莱穝墩ま祇穝猵穝ベ溜э硂琌狡馒╰参祘惠璶㎝坑瞶┦吏挂絯搭皚礹材ボ忌蒋┑ど翠Τ↖瞋繧ゲ斗舅猭の膀セ猭篶Θ舅膀娄タ絋粄醚井籈醚臔瓣ㄢㄌ猭胓矪笻猭忌荡ぃ﹉材き璣单瓣戳础も翠拜肈璚み竒犁20Θユ薄厨瓣穦礚現┎舱麓﹃硈箇家ΑさΩはㄒ猧だ忌臩肅︹㏑紇翠縒碿や癬┘辅Τ淮砆ノΤ現捍翴はい睹翠﹡み琇礛璝处材せΩ猧筐筐ゼキ琌Τㄨ種ゴ阑現┎恨獀獺礚阶現┎弧ぐ或暗ぐ或常砆は癸пΡ┵堵ゼㄓ井籈チみ矗恨獀舦矗ど琁現Θ琌現┎翴 

  为何留校?华侨老队长:希望帮助球队传承讲玜瞏痴瓣現盽叭〆翠い地羆坝穦穦疭跋現┎戳崩近穨覸惫琁琁現厨矗筄220兜穝惫琁穨莱癸讽玡竒犁挂矗ㄑㄣ砰や穿и粄癸尿穦睹Ы疭跋現┎讽叭ぇ琌ㄌ猭蹦ちゲ璶惫琁狦耞ゎ忌睹荷е確穦琵坝穨铆吏挂タ盽犁笲兜穨や穿惫琁よ祇揣程ノさセ翠竒蕾度魁眔%糤琌2009瞷竒蕾癐癶瞷程畉︽現﹛Ν玡祇琁現厨ョボセ翠竒蕾材﹗莱˙м砃┦癐癶8る箂扳穨綪扳计沮魁眔Τ癘魁ㄓ程禴碩禣の笴闽︽穨ア穨瞯どㄢㄓ程蔼キ繺都狝叭穨ア穨瞯碩ど6%承6ㄓ蔼惫琁穨莱癸螟闽癸讽玡紐ず眞竒蕾籔犁坝吏挂腨甿珼驹и猋ǎ疭跋現┎縩伐崩笆祏い戳や穿惫琁珹矗蔼い獺禪踞玂猔戈い膀僚現┎Μ禣矗ㄑ祙叭糴搭单ら玡そ箂扳笴繺都のユ硄笲块单る腨紇臫︽穨矗ㄑ搭縐干禟崩︽瞷躬纘璸购单Τ覸絯穨祏戳戈㏄锣惠璶搭淮竒犁璽踞讽Ыョ矗ㄣ砰よ秆∕珹┬单縩溃穦チネ某肈甶瞷疭跋現┎チ┮螟τ矪瞶穦瞏糷Ω拜肈∕み㎝┯踞и獺讽Ы矗硈﹃穨や穿惫琁祇揣﹚覸㎝縀ノい㎝坝め絯秆縐ぇ戳辨讽Ы膥尿籔穨玂候盞肪硄縩伐蛤秈兜嫉穨玂碞穨铆竒蕾惫琁ㄣ砰辅龟薄猵盞ち痙種竒蕾穦墩籔犁坝吏挂跑て癸穨盿ㄓ穝侥阑続崩皐癸┦祏戳や穿惫琁覸絯穨竒犁溃莱癸瞷掉挡穨奸иョ㊣苸ミ猭穦碞疭跋現┎矗穨や穿の覸惫琁荷еЧΘ糵у㎝挤蹿セ翠穨寸筁螟闽┹甶カ初祇甶坝诀环τē翠璶玂瓣悔膙ゲ斗縩伐┹甶ずカ初搭虫カ初猧笆盿ㄓ侥阑琁現厨矗いァ秨竒禩跋躬纘現郸ぉ翠坝穨淋叫ず籔セ翠穨盿隔猽絬秈︽羛崩約礚好ㄢ眏盿隔龟叭矗ㄑΤ兵ン琁現厨ョ碞竑翠緿芖跋祇甶矗ぃぶ穝惫琁珹籔ず讽Ы╯耎チ刽阁挂ㄏノ砏家眏磕カ初が羛が硄崩約祘笴单秈˙龟瞷跋办瞏磕ㄆ龟翠ぃぶ玻穨磕笲承盡穨狝叭单А盿隔の芖跋砞いㄣ讽纔墩疭跋現┎莱縩伐р搐瓣產驹菠祇甶诀笿墩崩笆セ翠纔墩玻穨蔼糤祇甶矗ど穨莱癸竒蕾锣坝だи痷み荐稲翠戳辨霍みは癸ち忌︽暴Τ筀ゎ忌琵翠穦確キ繰坝穨坝めΤ㎝铆﹚竒犁吏挂瓣悔щ戈Τ獺み膥尿щ戈拟も籈礘竒蕾チネ祇甶崩笆翠穝祇硂妓琌產贾ǎ翠贾朝ㄎ疉尔芖炳甡ね翠砆翠疭跋現┎璚礚ま寸よ猭斑Τよ膚称璹発デ兵ㄒよ瑍堵窥竜盢Ι痙夯い朝莉猭畑搭砆夯29るΝ玡纠骸夯琌玂ЫЫ產禬ミ猭穦タΑ篗発デ兵ㄒぱ薄春陪眔讽控発デㄒア毖Θ簗瑌鲸恨朝ㄎボ種ゴ衡芖讽Ыщ堡瞷顶琿ゼ腀纕瞷発デ兵ㄒ竒篗⊿Τヴ诀р簿ユ芖糵翠セㄓ㎝177ヘ玡ゼΤ帽﹚発デ兵ㄒ猭恨烈跋ミま寸诀続讽薄猵рㄆ好デ癳竜祇ネ跋糵吹璶猭玱セ翠は地墩凡吹┏ńは癸璓瞷硂よ猭ㄒ痷埃朝ㄎ临Τ緿砆北砱胳竜Θ竜デ肩発翠礚猭癳緿狝τ丁碞Τ300ず好デ拔旅セ翠瘤礛ヘ玡ゼ絋﹚Τぶㄓ発デ肩ヱ﹚琌礚计竜デタノ瞷猭簗瑌ㄓ発磷猭砫ヴ鲸恨芖讽Ы程某翠︽糵瞶朝ㄎ翠某醇沮妮玥⊿Τㄣ砰猭ㄒ薄猵翠ぃ癸芖┪ㄤ跋祇ネ炳好︽ㄏ猭恨烈舦獻甡ō竜兵ㄒ材212彻砏﹚ヴ翠挂ず﹃垦垦の某垦炳ぃ阶ㄤ垦炳癸禜妮贺瓣膟┪ㄣΤ贺そチō┪ヴよА妮デ竜瘤礛瞷初矪翠跋垦炳Ν戳场竝ぶ璶翠磅︽兵ㄒネ現程糵跌硂﹙垦炳祇瞷⊿Τヴ靡沮ì翠眔︽ㄏ猭恨烈舦朝ㄎ翠祍ノ獺ノ現ョ瑍堵窥竜癬禗翠厩厩朝ㄎ芖竒﹚竜Τ穦矪某э猭ㄒす砛朝ㄎ翠糵鲸恨芖讽Ы钩⊿Τ矗硂某硂矗某癸朝τē琌耕そキ暗猭琌硂厩阶翴礚跌猭ぃ砞發饭膀セ玥ョ翠舦猭兵ㄒ材383彻┮窽ゎ芖祇ネ炳璝狦セ翠ぃ篶Θ砫スэ猭Θ竜︽ê或皐癸竜︽猭碞続ノミ猭τぃ穦發禗ミ猭玡ン翠︽現硚畖矗ㄑ瘤礛程芖癸朝ㄎ篈は滦礚盽斑瞷芖竒絋﹚朝ㄎ╄桋╇临翠よ垦炳靡沮珹朝ㄎ翠牡よ牡粅ㄑのㄓ砠猭畑ㄑ迭ㄢぇ丁猭が某矗ㄑぉ芖タタ琌硂摸戈礛τ鲸恨い瓣嘲20094る26ら籔芖笷Θ猭が某琌芖㎝翠玱礚硂摸某礛τ翠硄筁獶タΑよ猭--︽現硚畖芖猭诀篶矗ㄑㄒ狦芖惠璶靡沮σ納璓ㄧ翠讽Ы璶―诀よ猭恨烈跋猭皘ス祇猭ゅン璶―穓靡碞穦癳ユ翠現叭矪瞶硂筁祘龟悔パ現瓣悔猭畍矪瞶叫―猭恨烈跋翠砠猭畑ユ穓靡ゅン鲸恨筁祘斑よ猭诀篶璶莉眔┮惠靡沮玥淮τ羭朝ㄎ┮疉の靡沮膀セ琌ゅン琌朝ㄎ竒ボゴ衡㈱フ┷ㄑ┮Τ瓃祘芖磅猭ㄓ翠盿朝阁挂磅猭玂ЫЫ癸稰紐納瞶秆琂礛朝ㄎ骸夯竒┯粄デ岿腀種芖稱ゲ癸璾糵狦Τみ瞶非称┮璶⊿Τэ跑種瞷碞莱赣琵璾ヱ猭爹玡ㄆ浪北盡セゅ璣ゅゅ祅い瓣ら厨翠蝶阶ず甧Τ搭Ш┚キ获澳矫跌蝶阶ń┰癸杠琌パ璣瓣窗瓣悔驹菠╯┮㎝穝℡瓣ň场快ㄈ瑆畃穦赣癸杠﹍2002–6る穝℡ń┰逗┍羭︽ń┰癸杠琌911ㄈび跋穝瞷娩癸杠诀琌ヘ玡ㄈび跋癸杠诀い砏家程砏程蔼娩穦某ぇい瓣–常穦瓁よ刮把硂摸穦某硂玌嘿穦癸い瓣ㄓ量妮初瓁ㄆユ笆瓣单瓁よ蔼糷–常穦ぃ菇ㄤ沸砫い瓣糝い瓣瓁ㄆ阶い瓣瓁よ禫ㄓ禫跌瓁ㄆユ笆辨ゴ硑妮初瓁ㄆユ笆キ琌眖2006秨﹍ㄊ羭快Ω瓣悔籔ㄈび跋阶韭眖2014材き阶韭秨﹍どㄤヘ琌辨镑玃秈い瓣瓁钉㎝ㄤ瓣產瓁钉㎝场ぇ丁癸杠ユ瑈瞏てが獺さ阶韭い籔穦約獂辨瓣瓁よ莱踞砫ヴ縩伐秨甶烩办叭龟蝴臔瓣悔だ祇揣瞷Τ瓣悔そ㎝诀ノ泊﹚穝Τ诀蝴臔ㄈび㎝キ籔铆﹚セ阶韭Τ76﹛よ刮23瓣瓣ň场6瓣瓁钉羆┪瓣ň瓁8瓣悔舱麓の盡產厩㎝瓣芠诡单1,300緇古猾畊砏家玡硂陪ㄈびぃぶ瓣產癸讽玡瓣悔墩挂稰エ溃セ阶韭㎝キ㎝Θ称籔穦闽猔ㄢ肈讽さ瓣悔琌瓣瓣產菌竒ゴ硑ㄓ癸蝴臔跋㎝キ祇揣ぃ蠢ノゑぃ耎床兵琵猌竟ぃ竩種耎床鲸恨硂兵ㄣ称ぃそキ┦癸㎝キㄓ量琌Τ基妓い旧兵琌材场默ㄢ瓣笷Θ掉瓁兵癸臱床戳泞竛摸繷郴潮诺ㄣΤ眏瞷龟種竡硂ㄇ琂﹚竒砆瓣現┎瘆胊琾荷よ瓣癸猌竟瓣產蹦ノ蛮夹非琵猌竟耎床Θぃㄆ龟よ瓣癶い旧兵琵掉瓁竲˙碑礛τゎ硂癸摸荡癸琌鹤ぃ琌褐セ阶韭眏秸蝴臔瓣悔闽璶み逼㎝玂毁硂琍瞴ぃ穦びキ⊿Τ礚祇甶盿ㄓ碞琌╝螟セ阶韭い玐ㄢ瓣Ω眏祇羘よ裹陪ㄢ瓣刮挡よ绊﹚ㄢ瓣矫瓣悔秈τ蝴臔ㄈび㎝キ∕みぃ笆穘い玐琌Τ璶紇臫ㄢ瓣瞶穦盽ヴ瞶ㄆ瓣瓣讽さ絛瞅ず埃い玐ㄢ瓣⊿Τヴ瓣產㎝舱麓颗瓣竩種稼幅竒蕾腨ㄌ苦瓣現獀玥琌絃床‵ō祇甶拜肈螟烩ぃ耞らセ竒蕾祇甶瓁ㄆρ闹て单瓣產玥琌籔瓣瑈γ辨Τ玡矗だ眔狹眉鲸恨い瓣㎝玐霉吹ゑ瓣临Τぃぶ畉禯硂惠璶Τタ竡㎝そ竡璽砫ヴ瓣產セ阶韭い瓣Ω眏秸み痲ぃ甧笆穘瓣ぃ耞础もい瓣芖拜肈㎝翠拜肈穌肅︹㏑筀い瓣い瓣㏄娩パ︽㎝パ︽р栏い瓣瓣ň场肣获㎝Ω眏秸∕ぃ穦ヴパ縒だ鑟τǐ繧∕ぃ穦Г跌场墩础も疉い瓣ず現阶韭琌秨硓瓁ㄆユ初い瓣琂辨約ユ狟ね蝴臔ユねぇ笵粅琘ㄇぃねい瓣琌Τ┏絬い瓣ぃ稴ㄆぃ┤ㄆキㄆ硂碞琌Τ砫ヴΤ踞讽砰瞷

   ㏄琄翠跋瓣現〆羪Τ玥┇琵みネ菇碿ぃぃеず甧琌量ミ猭穦某畍朝睶缠羪禟眎瓜ず甧琌玡碭ぱ翠牡睲初︽笆い砆忌畕眖ぱ爵┕サ琜虫ó瘂いτ朝睶缠糐控糶笵篏罢琜虫ó端端㎡硂睤痢杠キ骸糒く竡笵紈チ匡某ぇ琵иぃ窽癸ミ猭穦某笵紈芠稰だア辨翠忌睹竒尿るㄇ忌畕ゴ瘂穖縉╬炊硄カチ羇侥阑蝗︽㎝坝鏓翠カチ倪㎝ы苳竒伐竒蕾チネ称侥阑產常辨翠镑Νらゎ忌睹琌翠讽玡程螟и⊿Τチ種は癸某饥拜砆忌畕ゴ眔﹀瑈┸カチ辨礚禿砆瘂眔篏ぃг窣坝鏓は匡拒琌糐荐控匡拒籔牡寄┮孔獂チ糧辅獂忌睹朝睶缠┇蛤禟いΤ拜▆みㄤ龟產璶稱フ﹚ê碞琌蛤翠独捣盿畍ぃ璶量▆み戮穨癡絤┪ㄏ癸炳デ璶礚竜崩阶狦量▆み┪碞⊿ネ種硂碞琌戮穨笵紈纯竒ミ猭穦砆忌畕瘂眔綺佩獂忌睹某玱弧ê琌ぃì堡瞷进虫óサぱ爵玱祇┇磀玸虫ó端端產睲贰硂ㄇ某蛮夹非琌菲絔㎝礚獂忌睹篟反翠牡钉眖τ龟瞷管翠恨獀舦瓜垦и稱硂﹚琌稱甧ッ窻翠盡穨の戈瞏︽現穦承穦穦は璹発デ兵ㄒま祇猧禫緓禫612祇ネ侥阑秈ミ猭穦の砏家牡チ侥翠瞷Ωぃ侥縀秈ボ禫ㄓ禫玦猌ぃ㎝瞶獶721笴︽场だ縀秈ボ笻璉ぃは癸硄璶―禫筁沧翴芖縞┿笵膥尿い吏﹁吏崩秈捧喝猽隔盿ユ硄の瞅い羛快加加玡弄ēビ珹︽現㏑秆床ミ猭穦の龟瞷蛮炊匡き禗―ボぃ逼埃穦Θミ羬ミ猭穦祭秨加筯额堵超隔筿跌加鲤ぃ耞щ耏蔓矹件瞺縥遏猳海紆γ穕瓣啦礟の鲤额玍癲瓣產チ壁そ礛珼驹いァ現┎舦牟窱瓣ㄢ┏絬ㄆン┦借腨荡癸ぃ﹉瓣叭皘翠緿快い羛快疭跋現┎籔宁砫穦渤莱霍羘宁砫ヴΤ醚ぇ常笵珼驹いァ舦牟窱瓣ㄢ┏絬甡瓣產单︽常琌璶盢翠崩窾ぃ確ぇ翠竒菌150崔チ参獀耴瓣瓣產稲翠ヌ腀斌翠龟琁穦竡舦甧砛翠膥尿龟︽戈セ竡硓筁膀セ猭絋﹚玂毁翠膥尿ㄉΤチパ舦猭獀硂ㄇ常琌14货璏┮艫竢и璶稰堡㎝骸ì﹟Τぃìぇ矪и瞶莱Τ瞶Τ沮硋˙碝―э到癦桨跌いァ舦﹚瓣產舦沮膀セ猭材18兵瓣チ穦盽叭〆穦∕﹚驹篈┪翠疭︽現跋ず祇ネ翠疭︽現跋現┎ぃ北の瓣產参┪笆睹τ∕﹚翠疭︽現跋秈候篈いァチ現┎祇㏑盢Τ闽瓣┦猭翠疭︽現跋龟琁獺硂荡獶и┮腀ǎ耴ㄓ翠癸ぃぶ珼驹翠┎琁現螟荷┮Τ種腀礚阶иΤ禗―常莱蹦㎝キ瞶┦獶忌も琿Τ弧㎝瞶獶ゼǎΘ珿锣镣縀秈㎝忌玱а忌穦盿ㄓ拜肈硂る翠瞷猵獽琌程弧翠疭跋現┎ㄓ獶ぃ钮チ種ぃ瞶チ薄и莱璶瞶秆翠┎琁現璶臮よよ㎝┮璶Τ瑻み璶㎝キ瞶┦の獶忌掸㊣苸┮Τ港み獺の㎝瞶獶穦璶籔縀秈ボ澄畊宁砫忌︽硂るㄓ穦宁砫ボ忌︽羘〆龟びぶ琵薄猵跑セ糉掸フ讽い场だ淮み柑禗―タ掸フ稲臔㊣苸穦Τ醚ぇの渤璶癸忌ボ︽笆霍羘宁砫腢旧把籔絋龟ǐ岿隔笻猭笷竡稥粇旧て㎝瞶て忌︽禫ǐ禫岿禫岿禫环 


   ℉產關翠勾刮畊そ稦瞒秨翠ぱㄓらΤ闽忌どテ垒穝籇и紐み瘦瘦⊿Τ猭獀﹚翠羉篴脖盢η废防翠ぃ睹ゎ忌睹ㄨぃ甧絯常砫礚禪ぃ竚ōㄆ⊿ΤТ癶琵緇㎝癸忌玂ōゲ盢Θ忌甡瞷惠璶翠みや現┎牡よ筀ゎ忌井籈タ溃ǜ眏チ種崩笆翠Ы墩縩伐锣琵狥よぇ痌瞷▇忌侥阑尿4る忌畕臸翠現獀竒蕾ネよ忌畕礚猭礚ぱゴ瘂縉翠臟坝鏓牡诡琁璓㏑脓阑礚畉嫁ゴ礚禿カチ忌︽竒籔┢だ┮礚钵┤琌瞷祇甶忌畕繦種砞隔毁棒琩ó进穓琩牡诡硈ň毕臔óぃ筁忌畕Θ竤挡钉秈╬稨硋產硋め╃笹拜琌やき禗―眏窥や確翠㏑膀跋某穦匡羭羬ぃぶ跋某快ㄆ矪綝腨瘆胊Τ把匡┪や坝鏓竡砆癬┏纞刁砆奶耑硈Ν玡疭狶綠る甖籔カチ秈︽跋癸杠癸杠挡狶綠る甖砆忌ボ瞅计瞒秨翠琌模狥よぇ痌琌戈㎝磷翠忌┢潮紇嫩眎忌畕タш簍獀翠à︹忌畕臸翠現獀竒蕾ネよ翠Τ瞋忌ぇ常繧ら▆猭獀恨獀Τ盰厄诀碭ǒ璚ミ羉篴铆﹚忌癸翠竒蕾チネ↖ゴ阑タ疊瞷竒蕾羬癐癶诀Τ碭瓣產㎝跋翠祇笴牡ボ︽穨璚ぃ臭ēぃぶ竒犁计竩皊┍礚ー挡穨芥絃薄猵膥尿碿て掉ア穨奸盢钡挎τ翠螟砆朋龟珹地地勾ず┮Τ闽み稲臔翠礹み眥堡穦Τ種ǎ粄璶п锣讽玡Ыぃ虫綼猌忌眎現獀拜肈現獀秆∕硂贺眎ぃ︽忌畕璶―き禗―ぃ現┎莱篗ㄒ禗―ㄤ緇兜禗―Чぃ钡忌畕蔼確翠㏑忌臩í籸籸肅︹㏑翠縒瓜穝℡羆瞶皐ǎ﹀翠ボき禗―ぃ眎ぃ琌秆∕翠穦拜肈はτΞ槽癲㎝崩陆疭跋現┎ㄆ龟靡はㄒ忌笲笆琌ず墩つ挡はい睹翠管舦笲笆はㄒ忌笲笆Τ场墩現獀窥よ嫉竬璶翠郸笆肅︹㏑ゎ忌睹羮エ㎝螟稱τゎ忌睹拜肈疭跋現┎坝カチ常璶睲贰惠璶刮挡み窥Θ程約獂к忌臔猭獀毕竒蕾玂逗窲羛幅縩伐ㄌ綼いァや碝―地地勾侩琌獶犁硑眏筀ゎ忌林阶羘墩㎝チ種膀娄や疭跋現┎绊∕義笲ノち猭も琿ゎ忌睹翠ΝらǐЫ﹗綹現疭淋瓣翠緿╯穦穦芖炳好デ朝ㄎボ腀種讲璣ゅ讽Ы钡Μ籔篈妓弧琌绰э畄ず林阶芖匡チ糓礛畄ず林阶у蝶讲璣ゅ讽Ы現獀緍猭獀臮そ竡朝ㄎ芖耴セ琌虏虫ㄆ睝礚某讲璣ゅ讽Ы程┶荡朝筳らㄣΤ猭厩痴厩菌ず現场畗瓣玦ボ翠ぃ快и快临嘿芖⊿Τ朝ㄎ挂琌現┎ゲ斗磝搐朝ㄎ︽萝朝ゲ斗羬耫ビ叫帽靡狶よ浪诡竝201812る3らタΑ硄絩好デ朝ㄎず現场ぃ磅︽硄絩芖琌斑糵朝ㄎよン祇ネ靡沮芖讲璣ゅ讽Ы匡羭巨圭琵朝硃换猭τ盢猭獀竚ぇぃ瞶朝ㄎōデ竜饼翠夯ミ芖芖チ渤林阶ョ钡讲璣ゅ讽Ы盢朝┶窖薄瞶常ぃ讲璣ゅ讽Ыぃ度崩砫ヴ临接筁翠疭跋現┎眏璶疭跋現┎快瞶龟妮┮陪現獀猭獀讲璣ゅ讽Ы羙р朝ㄎ┶ぇ挡狦牟屡厚匡チ綝林阶瞨臚τ讲璣ゅ讽Ыぃ耞眏秸绊芖猭舦セ琌杠砍瓣フ狦逮玡ㄇらе繺┍钮ㄢ祏既酵杠ㄤい弧フ狦種琌弧猔ì瞴ゑ辽戒痴柑初ゼい临弧块碭じ稱ㄓ琌戒┥薄案τフ狦ぃ⊿ぐ或ぃフ狦稰鼓琌つ癬癸フ狦逮拘弄厩纯竒盚弄秨睲蛋┍產柑–ぱㄢ翴┍產產常非癬縤縤减蛋减蛋縤讽礛琌材ぱ睲贬籡竮减蛋ノ琌籊λ㎝フ狦ê羚蛋痷琌睲ㄓ瞒翠搬厩单厩Θ翠稱窲ê妓フ蛋﹡礛ぃフ狦蛋跑Θ航琖蛋翧琌翧碞琌ぶê睲フ狦笵稱ㄓе硉辳ㄓτΤ翧蛋常航琖蠢フ狦ノフ狦减蛋禣禣量―硉ぶ穦暗и嘿フ狦碞琌よ嘿蝗狦龟蝗攫腑钩纍竲┮暗纍竲σ厩產蝗攫いネ戳瞴矪常Τネ材瞴瞷蝗碞ア琌い瓣ΤЫ场跋ゼ腨紇臫玂蝗禥ρ攫贺瞷ゎ埃ぱヘ临Τ偿ネ蝗ぇ珹蝗常琌眖い瓣ま秈从ぱ蝗攫腑琌独︹穘Σぃ秤Μ瞷タ瞏だヌ德单笴琌猋洁蝗程疦フ狦逮ê穦琌ネ螟а竒菌 

  中国航母有了电磁弹射系统?美媒:与美国比肩蔱紈羙翠跋瓣現〆瓣ㄢ穦竒超辊竑翠緿芖跋砏购砞Θ癚阶礘翴ぇ芖跋砞翠淮矗ㄑ礚诀笿掸粄翠璶攫ミ種醚絋﹚ъ诀笿笆縩伐磕ㄏΘ芖跋砞旧㎝痲翠琌帝瓣悔磕いみΤ縒ミ猭砰㎝Ч到猭砰╰Τ▆毙▅戈方㎝弘璣Τ稧現蔼そ叭钉ヮ㎝对灸醇紌700窾璏墓眔瓣悔蝶㎝獺ヴ翠芖跋砞い﹚琌承穝承瓣悔磕笲禩いみ㎝瓣悔枷ゴ硑瓣悔承穝承いみ惠璶Τ﹚祇いみ瑰て膀㎝ネ皌甅砞琁疭跋現┎莱のΝ砏购続翴砞ミ承穝承堕跋把酚计絏翠﹚纔磃堕兵ン糤眏翠芖跋祇甶籔現┎璶獵承硑兵ン琵芖跋Τキ诀穦琵冠稱芖跋龟瞷讽礛诀笿㎝珼驹芖跋龟︽瓣ㄢ局Τ闽祙跋贺ぃ砯刽㎝猭現獀ゅて竒蕾よ常陪畉钵硂ㄇ畉钵矪瞶眔讽琌跋办祇甶笆狦矪瞶ぃΤ祇甶掸獺いァ㎝現┎Τì镑㎝醇紌矪瞶硂ㄇベ瞶抖畉钵е芖跋砞掸粄璶約獂肚琵產だ粄醚芖跋砞璶種竡眏跋ずゅてユ瑈井籈チみ笷Θ醚芖跋砞琌瓣產祇甶璶驹菠現┎ゲ斗瞅露硂驹菠秨甶辅龟いァ現┎Θミ烩旧舱莱荷е穦よ盡穨╯ミ祇甶Τ诀のΝ瘆秆笿螟ㄤ芖跋祇甶竒喷㎝毙癡玂靡芖跋砞抖崩秈

   岸城現藉秖ㄆ蝶阶〆穦畊瓣叭皘翠緿快碞翠讽玡Ы墩秨癘穦睲捶笷いァ現┎ミ初碞琌ヴΑ現獀禗―常璶蛤忌籔笻猭︽购睲絬荡ぃ絢じ瓣悔常穦翠穦癸発デ兵ㄒ璹Τぃミ初㎝瞶秆龟妮キ盽疭跋現┎碞睦港種︽現﹛の璽砫璹兵ㄒ﹛碞讽い祘㎝矪瞶も猭ぃì笷簆種穦莱赣倒疭跋現┎诀穦籈礘竒蕾チネ祇甶拨澈疭ヴㄓ矪瞶穦チネㄆ叭甶瞷エ緕獺竒菌筁痷タチ種瑍搂︽現﹛㎝恨獀刮钉穦ゑ玡禟暗そ共セだ店み翠カチ狝叭礛τ穦ごΤу磅癵ぃボΩき禗―耑睹獀矪瘆胊龟跑セ糉臔翠㎝キ铆﹚牡诡琁忌Τ礚忌侥阑いァ緉翠诀篶γ穕瓣啦彩忌筋今瓣ㄢ┏絬さセ翠猭畑糵猭﹛いデ迭い眏秸瘤礛砆矗┮孔そチк㏑阀├к臛そチк㏑ぃΘ臛臔瞶パ猭畑琌籈礘北竜じの某ㄆ兜∕τΝ201410るい祇ネ戳丁畍そ穦祇筁羘絋そチк㏑ぃΘ癸Τ闽北竜氮臛瞶パà忌笆迭い矗猭畑ぃ穦σ納ヴ現獀珿癸瞷硂ㄇ桂Ωノ忌侥阑牡诡ボ荡癸璶ㄌ猭腨胓快ぃ筁穦祇岿粇癟忌к翠硂ゅ穦镑匡兜礚阶矪ヴ現獀眯穦癸琁忌ボ常莱篨糾翧宁砫玥穦稴羛稱忌羇甧デ猭瞷疭跋現┎タ碞琁現厨秈︽吭高穦癸疭跋現┎琁現Τ種ǎ㎝ぃ骸眖贺猭㎝キ硚畖ㄓは琈禗―τぃ琌笻猭忌侥阑ㄓ祇ぃ骸硂琌瓣悔常穦笷禗―タ絋よΑ翠竒菌るч乃籔ず竒じ端ぃ稱翠↖瞋Τみ叫ノ稲翠薄胔稰琕ō娩翠暗龟ㄆは忌臔猭獀硂琌痷タ璽砫暗猭尝い︽戈瞏蝶阶翠渤в独ぇ網筯把匡ぃ堡礷Ω璉斌翠縒ミ初璉斌現獀獺ヵ礢┘眔妓Ωぃ粄ら玡滦匡羭ヴ材Ω祇獺矗拜Ω眏秸獶眎翠縒やチ∕ぃや翠縒ミい地チ㎝瓣いァ現┎砫匡羭ヴ珿種╈┑丁おお独ぇ網毖胊陪礛琌笵砆DQ泊ǎぃぶ眎㏑確翠┾だΘ筯だ硂初忌睹﹀腃繷τ玱ゼだ狹眉礛荐羚柯闷┮硈翠縒ミ初常шメ斌硂妓腇眔盾はτ盢ㄤ拎篈忌臩玡弧羇忌翠縒捍笆硂初忌睹碞琌匡羭痲ぃ堡盢翠朋硂ㄇや盾硂Ω跋匡パ秨﹍竒Чぃそキぃそ笵ぃ薄猵秈︽快ㄆ矪砆羇瘆胊竡や碭–ら常砆ゴ肚珇碭–ら常砆反刁砆奶耑琌礚ら礚ぇ骸刁獶猭硈机鲤そ礛は癸肚硈硷儡常そ秨捍笆ρ皘⊿Μō靡ぃщ布硂妓薄猵堵︹┢硂初匡羭临そキ秈︽盾硈忌畕传捌ゅ杆娩驰㏑娩Θ筯叫拜そキそ笵瞷硈独ぇ網常筯琌ぐ或琌∕翠縒籔翠渤в眎∕常Τ翠縒硂匡兜弧眖ㄓ常琌眎翠縒τ独ぇ網籔场墩つ穎璉皌场墩箇翠崩笆掉翠舦猭ぃ阶眖眎眖︽独ぇ網常琌縒夹粁硂妓讽礛ぃ局臔膀セ猭┚翠疭︽現跋ぃ才把匡戈讽礛笵縒罿ㄌ礛磅種把匡璶Τㄢ筯跋匡ぃ堡弧杠琌粄疭跋現┎穦ㄤΤ種把匡そ礛纞穦璶―瓣掉DQ把匡匡羭ヴ纞穦つ硈场墩临肅︹临粄狦現┎DQ穦ま癬チ種エは紆墩碿て讽礛硂琌碵薄腀忌畕癸筯セ睝ぃ独ぇ網玱盢眔筁蔼琌璶ㄓだ﹀腃繷羇忌珼癬硂初忌睹穌眔翠チぃ册ネ圭綝承痷タヘ碞琌璶即現獀痲τ跋某穦匡羭タ琌材笵繺羇忌だ﹀腃繷瘆ぱ翠匡跋常驹计把匡常琌睝礚跋竒喷Ч琌即计㎝痲常獺み骸骸粄仅常讽匡–る碭窾じ羱瑉砋砋キ癸独ぇ網τē礛ぃ畊硂初現獀だ臖夯產常ぃ碞牧瓜穖管笲笆揣舦ヘ常琌現獀痲よκ璸璶筯璶把匡泊常琌現獀痲┮癸匡羭ヴ矗拜琋みぃや翠縒羘ē㎝渤в常ぃ矗㎝や翠縒ミチ∕匡兜и粄龟悔翠縒ミぃΘ钡匡兜筯ゴ琎らи盢筁ē阶掸つ綪窩泊氟弧杠璉斌現獀獺ヵ硂妓ㄤ現獀笵紈㎝稱τ程沧ぃ阶筯硂妓︽穦ぃ睛㎝ぃ癬 

  羽生结弦获母校早稻田校长贺词 赞其给国民希望﹗綹現疭淋瓣翠緿╯穦穦芖炳好デ朝ㄎボ腀種讲璣ゅ讽Ы钡Μ籔篈妓弧琌绰э畄ず林阶芖匡チ糓礛畄ず林阶у蝶讲璣ゅ讽Ы現獀緍猭獀臮そ竡朝ㄎ芖耴セ琌虏虫ㄆ睝礚某讲璣ゅ讽Ы程┶荡朝筳らㄣΤ猭厩痴厩菌ず現场畗瓣玦ボ翠ぃ快и快临嘿芖⊿Τ朝ㄎ挂琌現┎ゲ斗磝搐朝ㄎ︽萝朝ゲ斗羬耫ビ叫帽靡狶よ浪诡竝201812る3らタΑ硄絩好デ朝ㄎず現场ぃ磅︽硄絩芖琌斑糵朝ㄎよン祇ネ靡沮芖讲璣ゅ讽Ы匡羭巨圭琵朝硃换猭τ盢猭獀竚ぇぃ瞶朝ㄎōデ竜饼翠夯ミ芖芖チ渤林阶ョ钡讲璣ゅ讽Ы盢朝┶窖薄瞶常ぃ讲璣ゅ讽Ыぃ度崩砫ヴ临接筁翠疭跋現┎眏璶疭跋現┎快瞶龟妮┮陪現獀猭獀讲璣ゅ讽Ы羙р朝ㄎ┶ぇ挡狦牟屡厚匡チ綝林阶瞨臚τ讲璣ゅ讽Ыぃ耞眏秸绊芖猭舦セ琌杠赢伽官网网址朝ぶ猧タ翠臮拜そ羆掉瓣瓣叭皘そ穝翠現郸猭厨は癸礚好Ν癸硂厨录琌厨处惧玱⊿Τ┮腀ê矗璹翠現郸猭┪掉翠ぃ岿厨惫勉ゑ┕眏祑琌瓣ぃ眔ぃ┯粄瓣籔翠┎砛烩办ご礛Τ瓣竒蕾㎝瓣盿ㄓ痲瓣箇翠ぃチτ琌龟龟竒蕾痲眖2015秨﹍瓣穝確そ翠現郸猭厨さ琌材きそ丁よ琌菌ㄓ程Ν掸絞纯酵の2015玡瓣秨﹍秸俱癸翠闽玒ê瓣翠現郸猭厨纯矗獶盽腨北粄﹚吹空祅ㄆンㄏи瓣㎝翠闽玒候眎いア毖瓣ゴチ礟ぃ艶CIA硂ㄠ砞Τ︽笆膀碞烩ㄆ繻柑и﹚㏄﹚穦Γ20136る11ら璣瓣矫厨ê絞綺笆厨笵いCIA玡沟瓣瓣產ЫNSAм砃吹空祅ぃ度帝癘狶║焊紈GlennGreenwald胣瓣現┎竁描璸购抖も翴翴CIA翠吹空祅弧眔⊿岿佩ぱぇ羭礚好瓣薄厨稴緉翠よユ㎝薄厨讽翠ぇ丁碞ま寸吹空祅猭м砃拜肈秈︽絉坝ぇ悔吹空祅祅诀瞒翠瓣汲ミ綞疭跋現┎ヴ瓣緉翠緿羆烩ㄆ法礵葱瞒ヴ玡祇そ秨牡砫吹空祅ㄆン笆穘地┎籔翠が獺闽玒翠侣螟琌翠闽玒瞷痷タ跑て獶瓣ま寸吹空祅笿τ琌翠肅︹㏑--笻猭いア毖2013甃ぱ碞吹空祅瞒翠ぃ甃褐╄翠钡ヴ法礵葱瓁よ璉春ま闽猔籔チ秈囊じρ芖╰獶忌к︽笆巨絃も虏奎钜地チ皘逼繵繵濒翠蚌癡ууセ翠は癸癌稦笻猭いぃ琌酵τ琌秈龟借︽笆场竝20131る拦模獺厨级ゅ矗㎝キ烩い吏ヘ夹玛﹚い吏磕跋い箇簍匡拒綛ゴ笵︽跋琌笻猭い20149る┏脄祇ボ龟悔瞅牧現┎羆场ミ猭穦瓜捧喝琌翠恨獀みタ璣瓣碈砰ミ盢い㏑獴呈㏑墨狦ら厨癸ヌぇ璝箏ぃ筁は癸踞み㏑忌臩管舦痷龟ヘ甡┤纞ǐい丁やㄤり獴呈笲笆㏑笲笆絵繦2014竧较竊玡牡よЧΘ睲初硂初肅︹㏑ア毖翠現獀痴礘翴ǔ硉锣20156るミ猭穦癸現эよ糵某20155る禯瞒糵某∕逞程るは癸皚犁み厄璶┰現э瓣沧Гぃ3盡猔ㄈびㄆ叭瓣戈瞏瓣穦某砐翠籔は癸繷ヘ穦编戳丁Τ纯種瞏まノ课兵难筁⊿难ㄓ瓣稱硂兵难礚ーは癸讽現獀吏挂兵笵ǐ堵笻猭い篏毖は癸竔竕∕現эよ瓣敖蔓ぃΘは籯рμ讽翠現郸猭砞璸い竒蕾パて現獀チてㄢ兵驹菠や琖厄は癸碭チて蛮炊匡現獀某肈砆紀猌翠竒菌い睹ぇみ﹚瓣セ戳辨玻ネ过繷过Ю克現┎セぃ翠瞷瓣癸翠郸菠╀翴硂秨﹍瞷チ礟ア舦礟秖秨﹍ど瓣瓣穦某秨﹍礪縤璹翠舦籔チ猭瓣眖ゼ斌箇翠吹空祅ぃ筁琌处臩瓣現┎店鞍р礚┮ぃ菏钮叛钮︽笆そぇ渤痷タ瞏处ボ瓣ユ現郸痷临妮瓣獶瑈ユ盡產稧ガ縞﹊(WilliamBlum)チ瓣程璓㏑块い骸糐控糶笵ぃ恨–ヴ瓣羆参ぶΩ矗チ硂迭龟悔瓣ぃ闽猔ê狥﹁拜肈琌瓣烩旧チ琌ぐ或程ぃ腀種み琌竒蕾チ盢êㄇ激坤螟恶碔籔荡辨絘ぇ丁砲碔畉禯罽程みㄆ琌絋玂ヘ夹瓣產Τ続讽現獀磕㎝猭诀眖τ舧阁瓣そ瓣﹍沧⊿Τみ⊿Τ斌ゴチ篨腹箇翠現獀碞翠現郸猭そ玡瓣瓣產チ膀穦NED呼そ2018戈翠チㄆ穨薄猵硂尿щ甮秖琕翠ㄆ叭璶挂墩Τぐ或穝笆篈и絞尿酵╰ぇ眎厩翠跋瓣現〆翠跋現〆羛剿穦盽叭捌穦穝跋某穦匡羭符捍忌ら玡盢瘆胊跋某穦匡羭そキ︽笆蒋┑跋某穦匡羭匡虏ざ穦捍忌ぃ耞侥阑虏ざ穦秨初砆竬辟匡恨穦穦祇羘眏疨宁砫Τ闽单┮眏秸荡ぃ穦钡る跋某穦匡羭筁祘い瞷ヴ纞┪忌薄猵筄κ丁某快ㄆ矪綝忌畕腨瘆胊把匡矗やの匡竡忌纞のΤ把匡砆忌畕ゴ端皘腨穕甡匡羭そキそタ匡羭そキ闽猔舱Θら玡搂猾┎叫腀璶―疭狶綠る甖の疭跋現┎タ跌拜肈蹦候惫琁ゎ忌睹絋玂跋匡タ盽穦秈︽絋玂カチ吏挂︽ㄏщ布舦玥ら忌睹ゼゎら常ぃ莱羭︽跋匡讽玡忌ボ侥阑竒泞竛俱跋匡羭ㄆ叭矪ミ猭穦矗ユゅン跋匡らス祇ネ奶睹そ秨忌甡そ渤ㄆ珿┪綝Й锚ゴ耑┪腨紇臫︽現﹛匡恨穦の布ヴΤ舦┿┪┑戳щ布の翴布現┎Θミ匡羭诀恨瞶〆穦陪ボ現┎伐跌の縩伐莱癸忌眔﹚讽玡セ翠猭獀弘綝承そキ匡羭吏挂螟磷穕钡匡羭ら箇ǎ薄猵穦禫ㄓ禫縀疨τぃ琌絯㎝讽玡現┎羭惫ㄣΤ獶盽璶紇臫莱非絋耞暗莱癸诀程ㄎは莱荷程秖絋玂匡羭才猭獀Τ秈︽暗そキ夹非讽玡诀恨瞶〆穦蝶︳祇ネ奶睹の甡そ渤胺眃ㄆ珿祇ネ┦蔼莱某疭矗某┿俱初匡羭щ布翴布祘矫跋某穦匡羭タ盽秈︽ㄆ龟匡羭厨秨﹍Τ把匡矗匡竡单ぃ祘忌纞τ忌も琿腨把匡のㄤや琌產ōさΤ3把匡砆堵︾忌畕ゴ端惠癳皘洛獀薄猵笷腨祘忌畕┮┮弧┏琌璶疭跋現┎琁溃耑匡羭祘匡チ贺贺忌︽τぃ幢щ布匡羭そキそタの腨瘆胊現┎匡恨穦ゲ斗粄痷莱癸糵稸蝶︳荷程秖蹦铆Т惫琁絋玂匡のㄤ匡ぃ忌耑玂毁匡羭そキそタ璝忌ㄆン尿ぃ耞Ы笷螟北祘ê或現┎莱蹦莱癸诀┿匡羭絋玂匡羭镑タ盽秈︽硂琌讽玡現┎の匡恨穦璶戮砫


   马眏跋某籈藉穦ㄆ叭场ヴ翠ぶ芖砆甡翠ぇ丁⊿Τ簿ユ発デ逼さ礚猭盢もユ芖糵ま癬約獂闽猔Τ眎タ竡ぇみ常の產妮╆ぃキ踞紐猭簗瑌翠Θ発デ磷螟┮現┎タ璸购璹Τ闽猭ㄒ辣干瞷猭兵ゅ炒裹陪猭獀そ竡蝴臔セ翠獀玂毁カチ瓣悔篋ㄒ蛮娩ま寸某BilateralExtraditionAgreements琌瓣產莱瓣璶―盢硆痙セ瓣瓣竜デ癳赣瓣糵癟τ钡ま寸竜︽斗ㄣ称﹚腨祘ㄆ竜︽珹垦炳端禦芥瑀珇ǐ╬瓁单单現獀デ瓁ㄆデ籔﹙毙デ硄盽ぃ穦砆ま寸ま寸竜デ穦σ納竜デま寸穦莉眔そキ糵癟穦糵癟い砆猍跌穦蛮糵癟┪ぃ瞶籃单ぃ才瓣悔舦猭籃翠獶舦瓣產瓣悔猭⊿Τ舦ま寸┮猭ㄒ穦簿ユ好デ泊ㄓ笷摸種セ翠Τ踞み現┎Ωㄒ辅龟虫Ω簿ユ穦砆ノㄓ癸钵ǎㄏ翠繦砆簿ユず糵腊ず阁挂磅猭掸稱現┎矗兵ㄒ簿ユ玡惠璶パ現┎㎝猭畑蛮р闽τン惠璶翠Τ莱竜︽穦σ納簿ユ砏﹚ぃ疉の現獀┦借ン陪礛┮孔踞み琌緇猵硂贺踞み螟笵ゑ眎タ竡璶盾產妮耞竮τ炳デ硃换猭翠硈ミ猭秈︽虫Ω簿ユㄆ竜デ常快ぃ盾辨ぃ璶┤阁挂竜︽セ翠粄痷癚阶埃瞷Τ猭兵ゅ炒辨穦籈礘癚阶ㄌ猭辅龟虫Ω簿ユ饥のㄤ產妮ぃ璶琵現獀て耑㎝緍猭獀そ竡ぇ尝い︽戈瞏蝶阶現獀笲笆腹┕┕ㄤセ借㎝妮┦硂初はㄒ忌パ秨﹍┮孔は癳い跑ㄓ跑き禗―せ禗―ら竒跑Θ確翠㏑確㎝㏑ぃ阶眖菌粂竡ず瞇常琌躬笆だ吊垦―崩陆瞷Τ現舦眖τ龟瞷縒ミτぃ琌ㄇは癸┮孔ぐ或は堵忌垦―蔼獀硂琌現獀種伐翧現獀ヘだ絋腹は琈硂初忌睹セ借碞琌硄筁忌笆ゴ阑牡钉捧喝現┎程硄筁蛮炊匡垦翠恨獀舦確碞琌縒ミ硂琌㎝﹟繷骄--耚硂初忌籉癬はㄒ硂妓6るい現┎ㄒ既絯はㄒ竒Θ硂初忌莱赣琿辅礛τ忌睹ぃ⊿ΤゎはτΤ稶簍稶疨ぇ墩瞷ю炒ミ猭穦跋钡硈祇笆忌笆ぇ簍跑Θ矪羇瘆胊瘆胊翠臟ゴ瘂坝鏓脓阑カチ扒坝め璶竚牡单摸┢竡︽笆ぐ或はㄒ某肈竒ぃぇ辊墩ご礛ぃΜも確翠瓜琵瓣墩獀翠弧琌き禗―ごゼΤ莱礛τき禗―いぇ篗ㄒ竒莱ㄤ禗―セㄓ碞ぃ眖τㄓ街τ﹚Ч笻璉猭獀Τ闽ず甧跑ㄓ跑き禗―ぇ跑Θせ禗―禗―セ琌⊿Ч⊿弧辊巨絃矗硂ㄇ禗―ヘぃ現┎莱ぃ秆∕拜肈τ琌璶┑尿硂初猧ぃ琵ㄤ淮挡璶ぃ耞縀ボぃ耞倒穝ヴ叭㎝禗―琵紆穦盢猧ぃ耞┑尿Ν玡はㄒ沧驰㏑確翠腹τ硂腹舓礛き禗―Θ硂初忌痷タヘ鲸恨把や常ゼゲ笵確翠竡场だ現Τ種粇旧カチㄒを﹕繰瞶秆い確翠は忌は堵㏑琌璶―翠眔砆┯空蔼獀硂华キ铆秆睦Θは癸畖硂琌ㄆ龟盾讽礛ぃ琌硂腹程Νㄓ辩ぱ礱2016把ミ猭穦穝狥干匡碞矗Τ闽腹讽筯㏕礛ぃ幢そ礛矗翠縒硂腹陪礛琌㊣莱ㄤ翠縒璉春眖竡だ猂確碞琌確珿瓣Μ確ア種ㄒ瓣チ現┎├驹眖らセΜ芖碞砞ミ芖確竊確璣ゅLiberate碞琌秆種盢確翠癬ㄓ碞琌璶秆翠確翠璣戳恨獀琵瓣墩穝参獀翠硂碞琌確翠竡璶盢翠眖瓣產だ吊㏑讽礛ぃ琌ゅ矮τ琌猌矮瞷簙粂ㄥ癸㏑﹚竡碞琌ノ忌管現舦ㄤセ借㏑琌忌笆琌顶崩陆顶忌疨︽笆┮確翠㏑セぃ琌を﹕繰ぇ瑈┮弧ぐ或蔼獀ぃ琌ぐ或穦跑τ琌蹦ノ忌笆も琿崩陆瞷現┎秆翠盢翠恨獀舦ユ﹁よも┮戳ボ栋穦–Ω常Τ秖蔼羭璣篨糾狦硂初笲笆琌翠ず叭ㄆ叭Τゲ璶そ礛つ硈瓣墩独ぇ網单穦暗淋叫瓣掉翠硂ㄇ簙︽盾讽いト诀タ弧確翠ヘ翠1997竒耴瓣Νぃ┮孔舦拜肈獀舦拜肈ㄇㄇ墩临琌みぃ璶盢翠眖瓣產だ吊耚ó皑翠縒ぃ⊿Τカ初穦綝眏ゴ阑琌Τぐ或確翠㏑硂贺ゅ笴栏ㄤゅ瘤ぃず甧玱琌妓碞琌躬笆だ吊㎝垦―縒ミ硂翴穝℡羆瞶陪纒陪礛琌芠睲瞷硂初忌睹セ借㎝┏礟竒忌臩ㄓカチ临璶Θ硂ㄇΤノみ辊堵も囱盾 

   眎厩翠跋瓣現〆翠跋現〆羛剿穦盽叭捌穦瓣渤某皘ら硄筁翠舦籔チ猭硂场盡皐癸翠猭琌瓣彩忌疉и瓣ず現臟靡翠舦籔チ猭甡┦猭ス硄筁龟琁瓣硓筁舦瞶パ癸翠疭跋現┎そ诀篶穨ヴ礚瞶北礛秈︽掉繦種珼癬ㄆンいァゴ溃翠チ籔パゎいァ癸翠猭瞶薄∕郸临┮孔チ舦虑ぃ耞珼癬翠ず场翠㎝ずベ捍笆翠縒だ吊瓣產羆τēぇ赣猭ゴ舦チ礟掉翠綫隔笆穘翠瓣悔磕いみ珼癬癸い瓣禩驹磕驹琂玠畓翠磕竒禩纔墩糤よいà膚絏笷筀ゎい瓣盪癬ヘ赣猭莉眔瓣渤某皘硄筁Τだ猂莉把某皘硄筁ìǎ猭瞋瓣現础も疉翠ず現ㄣ礛τ瓣パチ瓣悔逼﹟ぃの翠咎ぐ或硄筁┮孔猭菏诡翠舦チ猵瓣Τぐ或舦臔翠チ硂Ч琌羥恨烈琌耑翠腁滦い瓣猭璉﹡み琇礛璝处崩硂场翠舦籔チ猭瓣ΝΤ场竝翠ぃ耞ど忌ㄆン碞琌崩硄筁猭綫隔セ翠は癸羇忌繵繵禲瓣瑅つ挡瓣現鸡瓣瓣穦硄筁猭翠捍笆礚ヰゎ忌ボㄤり琌や猭翠チ種膀娄硂猭龟借琌瓣現獀竒蕾痲も琿ノ猭蠢セ翠は癸羇忌忌畕嫉竬翠穌肅︹㏑荡ぃ穦琌翠舦チ癸翠莱粄睲ㄆ龟痷玂睲眶睲翠舦籔チ猭セ借㎝瓜垦刮挡ち秖绊﹚∕み臔瓣產舦籔绊瓣ㄢ玥玂翠羉篴铆﹚讲紈猠瓣現〆さ琌い地チ㎝瓣瓣70㏄瓣紋ら常ㄊ羭快砏家脖綷㎝ǖ笴笆羭瓣舧猋躬籖瓣產さら眔岸Θ碞τ稰篴㎝花翠妓だㄉ瓣碔チ眏脖羬尺籔Τ篴瞛绊﹚癸瓣ㄢ獺み翠獺Τ瓣產硂程绊眏翠﹚镑狝贺螟確猭獀﹚承谨纷狥よぇ痌ㄌ礛瓣戳い瓣絘フささら竒祇甶Θ材竒蕾砰い瓣ぃ度秆∕放埂拜肈邻眃ǐЧ祇笷瓣產碭κǐ筁秈祘承е硉祇甶螺碞钩Ω穝い瓣菌砏家程綷甶ボ70ㄓい瓣瓣ň祇甶非㎝瓁钉砞エ跑ては琈э眏瓁Θ碞华は琈い瓣㎝い瓣チ柜穝华Ω綷甶ボ秈杆称Ч琌い瓣籹κだぇκい瓣籹硑甶ボい瓣局Τ动玴膀娄㎝瑈籹硑穨硂琌眔猋饥㎝藕镀ㄆ龟靡い瓣チ龟瞷ぃ承硑螺い地チ壁龟瞷眖癬ㄓ碔癬ㄓ眏癬ㄓ菌臘さゑ菌ヴ戳常钡龟瞷チ壁確砍岸冠稱タ策キ畊紋穦耏Τ羘さぱ穦竡い瓣霓礛ミ狥よ⊿Τヴ秖镑举笆и岸瓣⊿Τヴ秖镑咀い瓣チ㎝い地チ壁玡秈˙ワ翠籔瓣產㊣㏑笲戳ㄓ翠ш簍瓣產羛么怠㎝爵假à︹瓣產砞块ゲ惠珇㎝戈瓣產计ら睝礚玂痙や翠э秨㎝瓣ㄢㄢ瓣郸翠抖耴玂戳羉篴铆﹚矗ㄑセ玂毁翠瓣產э秨い祇揣ぃ蠢ノ疭琌翠坝翠瓣產竒蕾祇甶穦秈˙癪膍ぃ⊿翠㎝瓣產琌盞ぃだ㏑笲砰ǐ纔墩が干祇甶糴約笵隔繦い瓣ぃ耞祇甶Ё琂盿ㄓ現獀竒蕾Ыэ跑玃秈瞴獀瞶砰╰跑ㄓκゼΤぇ跑Ы璉春翠蔼秨瓣悔てカ羬ㄓよ珼驹σ喷翠辅龟瓣ㄢ∕み㎝いァ绊﹚ぃ簿や翠非絋辅龟瓣ㄢ策キ畊Ω眏秸и璶膥尿非絋砮过瓣ㄢ翠獀翠緿獀緿蔼獀よ皐腨酚舅猭㎝膀セ猭快ㄆи獺Τ瓣やΤ約稲瓣稲翠稲緿璏翠緿﹚籔瓣ず祇甶秈˙ぱ﹚穦策畊杠粂肚笷いァ㎝瓣チ癸翠闽みや笷いァ癸辅龟瓣ㄢ绊﹚∕み龟筋靡瓣ㄢЧ︽眔硄快眔眔チみ琌翠程ㄎ逼翠莱癸ゼㄓ骸獺み縩伐绊∕ゎ忌睹溜秆∕瞏糷Ωベ˙琱穞穝挂崩秈瓣ㄢ︽铆璓环眎ヲ翠跋奸羛穦菏ㄆ翠处锭現〆羛剿穦穦ㄢるㄓ忌ジ翠Ω獶猭笴︽栋穦隔硈﹃忌︽竒Θ翠耴ㄓ程腨程約獂程ㄣ瘆胊┦笆翠猭獀弘砆筋今眔筂砰澎端稲瓣稲翠奸膟セ癸ヴ忌ボボ眏疨宁砫绊∕や翠疭跋現┎︽現﹛㎝翠牡よゎ忌睹確猭单よ┮暗ぃ居宁砫ち珼驹瓣ㄢ玥㎝膀セ猭舦獶猭笆㎝忌︽и獺铆﹚翠Ы墩疭牡钉臔猭獀琌闽龄┮翠牡钉琌蝴臔翠穦獀㎝猭獀い绊秖ㄢるㄓ琂璶癸絘伐碿忌畕ョ璶癸ㄇ礚▆碈砰籛種┵堵讽い┯エ溃薄猵ㄌ礛绊盺糹︽戮砫の盡穨キ蝴臔穦獀のゎ忌睹絬瞷盡穨璶癪膍Τヘ窣墓眔珹約翠カチず┮Τ荐稲㎝キ﹚炊筂苂臕㎝盧蔼穛種尿笻猭忌㎝耑チ︽畖腨穕甡翠竒蕾チネ祇甶讽玡琌翠猭獀祇甶璶ㄨ翠穦の稲瓣稲翠秖ゲ斗刮挡癬ㄓ绊∕矫翠猭獀や腨タ磅猭服玃そタ猭琵睹翠だ忌だ礚┮筆莱Τ胓籃穦ゲ斗やパ狶綠る甖︽現﹛盿烩疭跋現┎ㄌ猭琁現や翠牡よ腨タ磅猭笻猭忌︽眔绊∕ゎ翠猭獀眔Τ矫港礛翠讽玡絋ㄇ瞏糷拜肈ゑ祏┬ぃì砲碔畉禯耕单秆∕硂ㄇ拜肈ぃ琌らぇ惠璶疭跋現┎侯琁郸环砏购硂闽龄ㄨ翠疭跋現┎タ碝―秆∕よ篶癸杠キ辨穦ベ秈︽㈱港癑み癸杠龟瞷ゎ忌睹よ疭跋現┎钮カチ種ǎ承硑Τ猑瞅 

  lovebet爱博棋牌菲律宾萨马省发生警方与军方误击事件 致6死6伤▆瓣現盽〆翠褐刮羛穦篴臕畊︽現穦某硄筁発デ兵ㄒのㄆㄆ﹜が猭兵ㄒ璹∕﹚ㄒΤ46兜竜︽い37兜竜︽摸埃9兜璶疉の坝穨竜︽摸矗蔼簿ユ耬硂Ω璹ぃだ莱闽猔睦埃癸糧猭呼紐納τ棒峨瞷︽猭簗瑌甡癚そ笵裹陪猭獀そ竡ミ猭穦某瞶莱や璹のΝ硄筁は癸現盢璹現獀て籔縒墩佰㎝锚璹ゲ斗ぉ宁砫﹙翠╧芖炳甡ね肩発翠ン臚笆翠穦ン陪猭ま寸簗瑌玂Ы某璹猭ㄒ甧砛Ω┦よΑ続ノ翠ゼ籔ㄤ帽璹戳簿ユ逼よ硂琂琌棒峨瞷猭簗瑌瞶抖簿ユ発デ逼琌裹陪猭㎝そ竡ぃ琵笻猭硃换猭璹ㄢ翴Τ睦埃好納璹発デ兵ㄒㄆ砰闽猔瞶秆疭跋現┎約獂钮種ǎ┮璹璶Τㄢ翴琌発デ兵ㄒ珹46兜竜︽い埃ㄤい9兜璶栋い籔そΤ闽猭竜︽珹籔靡ㄩの戳砯ユΤ闽竜︽籔醚玻舦舦盡舦㎝坝夹Τ闽竜︽籔店安坝珇弧Τ闽竜︽单单琌埃菏窽竜︽硂ㄢ兜璹ぃ莱坝闽猔τΤ睦埃癸猭ㄒ好納玂ЫЫ產禬ョ眏秸よΑ簿ユ逼舦㎝猭玂毁盢穦㎝戳﹚簿ユ逼妓珹窽ゎ現獀ヘ簿ユゲ斗才蛮デ竜玥ぃ簿ユぃ簿ユ材单τよΑ簿ユ逼ぃ紇臫帽璹┪盢穦帽璹戳﹚瞷︽戳﹚闽猭㎝Ч玂ぃ跑ㄆ龟讽Ы硂Ω璹発デ兵ㄒ竒秖蝴臔舦惫琁珹ぃ続ノ現獀竜︽竜ぃㄢ糵单单ぃ┮孔ノ猭ㄒま寸現獀デ拜肈ま寸発デパ猭皘р闽腨璶琌ま寸発デ程沧斗パ翠猭皘р闽璝猭畑粄Τ闽叫―ぃ才猭ㄒ璶―┶荡絋玂才発デ兵ㄒ兜靡沮砏﹚の舦玂毁琌弧翠猭畑璽Τ程沧р闽ヴ硂ㄇ惫琁环耕ㄤ瓣產の跋簿ユ逼腨は琈疭跋現┎癸デ舦跌ま寸逼贺贺玂毁狦硂妓璹常ぃは癸骸種┤⊿Τ瓣產┪跋簿ユ発デ逼镑钡阀珹τē硂Ω璹Τㄢヘ琌甡癚そ笵翠ぶ芖砆炳い好デノ瞷翠ま寸簗瑌肩発翠発磷钡芖猭掉ダ克礷璶―翠┎р好秆┕芖糵惠璶璹兵ㄒ盢デ梅ぇ猭琌恶干炒さゎ翠籔璣单猭恨烈跋帽竝簿ユ発デ﹚籔猭恨烈跋帽璹ㄆㄆ﹜が猭﹚パ菌单Τ闽ま寸好デ猭ㄒ璹ぃ続ノ翠籔い瓣ㄤ跋旧璓セ翠籔芖緿㎝ずさごゼΤ甅発デま寸诀紇臫ㄢ─磅猭翠跑Θ竜デぱ绑筁ㄢ⊿Τ某ぇず翠簿ユ200発デは芠翠玱⊿Τず簿ユヴ発デ瓣ぇず翠澈礛ぃ盢デ簿ユず糵硂贺簗瑌ぃ﹜ぃ钡ゲ斗のΝ秆∕は癸現盢ㄒ現獀て緍そ竡ゲ斗琌は癸現盢璹現獀て竩種乎絬贺贺紇┵堵ю阑瓜盢璹跑Θ初現獀猧ㄇは癸そ礛芖籔縒墩佰㎝几璹は癸現現獀衡璸臮猭盢ㄒ現獀て緍そ竡㎝▆ゲ斗宁砫撑胺稯い瓣チ厩猭厩痴る24ら琌穝跋某穦匡羭щ布ら跋某穦匡虏ざ穦琎边羭︽戳丁砆侥阑竬辟ヘ玡堵︹忌瘆胊︽笆ぃ耞ど礚ら礚ぇセ翠ぃぶ坝鏓蝗︽骸ヘ紿箔疭跋現┎ゲ斗筀蝴臔跋匡そキ暗贺莱癸箇沮秆筄κ丁某快ㄆ矪綝忌畕腨瘆胊Τ某快ㄆ矪砆忌畕杆Ωㄤ玥綝礗縉尖海额緙嵰胊筿福祍ゅン单ぃ祘瘆胊や硂ㄇ某匡チ竡稰稺某快ㄆ矪祏戳確礚辨Τ3匡砆忌畕ゴ端璶癳皘毕獀匡羭肚刁砆堵︾忌畕奶耑脊年瘆胊肚篨糿㎝厨匡羭そキそタよ跋筂秨硈机鲤Θ┢ǐ碮╉繷ョ琌羇忌の忌畕匡羭ゅ璶皚蠢妮種匡穘篨驰忌潮紇泞竛ぃぶ刁鏓恏のカチ癸匡羭肚虫眎厨磷ぇ玥常┤篈稴鹤ōΤ堵︾忌畕恏硋產硋め篤眏蹿硂妓┢猑匡羭镑絋玂そキそタそ笵秈︽ら呼蹈ΤΤノみ捍笆匡羭らΙ癬產いō靡┪护ㄏ笴瓜ゎ匡羭らщ布掸粄Ι癬ō靡锚щ布牟デ猭ㄒ1材554彻匡羭(籖国の獶猭︽)兵ㄒ材13兵癸匡チ琁ノ猌┪も琿┪癸匡チ琁ノ猌┪も琿籖国︽竜τ护ㄏ赣匡羭いщ布┪ぃщ布妮籖国︽竒﹚竜程蔼矪籃蹿500,000じの菏窽72材554彻匡羭籖国の獶猭︽兵ㄒ材141e┪f兵Й锚┪ゎ匡羭いщ布琵锚┪ゎ材匡羭いщ布竜竒﹚竜程蔼矪籃蹿500,000じの菏窽73材221彻ㄆ禗砠祘兵ㄒ材89兵毙迹ㄏ┪玃璓デヴ竜︽竜妮碞竜︽Τ竜沮炊硄猭捍笆デヴ龟借竜︽妮デ猭4材200彻ㄆ竜︽兵ㄒ材9の10兵捍笆竜迹眝ぃ猭竒﹚竜程蔼矪籃蹿HK$5,000の菏窽2デ菏窽35材200彻ㄆ竜︽兵ㄒ材161兵Τデ竜┪ぃ港龟種瓜τノ筿福が羛呼祇疉捍笆デ竜獺竒﹚竜程蔼矪菏窽き6材177彻ㄆ祅癘兵ㄒ7A(1A)兵恨Τōだ靡竜ヴ礚猭舦┪瞶臛秆τㄏノ┪玂恨┪恨Τō靡┪沮セ兵ㄒ祇τ妮ㄤゅン妮デ竜碻そ禗祘﹚竜矪材6籃蹿の菏窽10のb)碻虏祘﹚竜矪材5籃蹿の菏窽2現┎ゲ斗ゎ忌睹猭獀そ竡パ琌翠み基疭跋現┎璽舅砫ヴ玂臔カチㄌ猭︽ㄏщ布舦匡砆匡羭单膀セそチ舦懦ヘ玡忌睹ゼキはΤ稶簍稶疨格禜┢忌笆腨匡羭そキそタ疭跋現┎ゲ斗蹦ち瞶︽よ猭ゎ忌睹荷е確穦絋玂跋某穦匡羭镑猭秈︽狦匡羭そキそタそ笵眔ぃ玂毁疭跋現┎σ納忌睹キ秈︽跋某穦匡羭胶闽簈朝簈ǒ珿ㄆい璣粿刮美砃羆菏眎绊程旧簍ネ琌ǒ簈獽琌р朝簈ǒネ絪Θ籖粿иГ芠渤畊碭娩粿福い娩稱иネ㏑いǐ筁计и稱癬朝胶︾ネ朝ρネà粿い瞷琌朝簈ǒ狟ね琌承穎郎玡恶迭Ρ获澳玡祘窾ń獽琌珇а癘ぶ玡и逗ЫいГ朝ρネōи┘常Τ胶τ谋眔疭Τ絫朝ρネ供供玱ρ份份克и篴┋粄醚и稱癬狶ρ畍粿いΤ旧簍à︹ê初栏量瓃籔朝簈ǒ承㏄姊Ρ馋璽獵琄馋璽獵琄撤耴......常琌и眖狶ρ畍毙甭い瓣筿紇粄醚狶ρ畍琌翠Τ计╯い瓣筿紇厩琌筿紇瞶阶產堡ぱИ璣痜硊烦璝ご杠翠い瓣筿紇瞶阶╯莱赣Τ祇甶и稱癬独醇ρ畍独ρ畍琌筿跌絪旧筿跌籹量畍礶產琌瓣粂Ρ盡產纯筿盡冀瓣粂Ρ竊ヘ獶盽稲酵瓣粂Ρ㎝ㄆ粿い瞷簈琍常琌狟ね纯竒κ佰そ穝盢ê痁帝簈琍侣Ρ絪魁胯CDи尺舧êㄇ簈Ρ┮籔疭щ絫癶ヰ縒﹡熬击偿承计玡ぱиê糷贝辨抄俱ぱи策礶钮弧珿ㄆ叫と繺㎝边繺计る籔и硄筿杠弧稱らセ礶腻狟ね常胺眃ろㄎτは癸и玱躬纘暗谋眔秨みㄆ薄蔼砍иやぃ筁程⊿Τ癬祘иΜ琌瞒и稱癬辩迪縋粿い㏄姊佰ぃ跑みи琌眖迪縋﹋い粄醚硂簈禗и挡盉讽边盉産い簍佰㏄姊Ρぃ跑み靡癸ㄤひ兢ネUncleBillみ临и或ぃ来眔甡槽畑約渤澈礛硂妓ひ笷稲種и讽硂妓氮ぃ琌и谋眔ㄣ義醚Τ痷┦薄瞷迪縋﹋ぱ產–ぱ佰硂簈倒UncleBill钮и稱癬朝秜柬Rupertネ粿い耿簍朝簈ǒㄠ朝葵琌Rupertㄠ朝筸氖Rupert纯琌い璣粿刮畊τэ絪珇ㄠい璣簍栏э絪镀篊籔熬ǎǎる獽簍琌ぃ砛穦ぱ產籔ぱㄏ癬и稱癬и克琌и粄醚瓣粂Ρ币籜ρ畍毙и佰竡玦瓁秈︽Ρ簈佰瓣狥よ稲るń盚る蛾ッ环稬и盽盽钮佰硂ㄇ簈Ρφ泪ヘ琕ぇи稲硂ㄇρ簈......瞷–Ω钮るń盚㎝ッ环稬и蛮ヘ常穦楞柬癬ㄓネ琌ǒ簈程初栏粿い朝葵簍ッ环稬拘癬克朝簈ǒ耿簍朝葵朝筸氖ê玝ê莱赣拘癬克朝秜柬τГ芠渤畊и钮ッ环稬礮羘拘癬克稬и瞈瑈┸

   胶闽簈朝簈ǒ珿ㄆい璣粿刮美砃羆菏眎绊程旧簍ネ琌ǒ簈獽琌р朝簈ǒネ絪Θ籖粿иГ芠渤畊碭娩粿福い娩稱иネ㏑いǐ筁计и稱癬朝胶︾ネ朝ρネà粿い瞷琌朝簈ǒ狟ね琌承穎郎玡恶迭Ρ获澳玡祘窾ń獽琌珇а癘ぶ玡и逗ЫいГ朝ρネōи┘常Τ胶τ谋眔疭Τ絫朝ρネ供供玱ρ份份克и篴┋粄醚и稱癬狶ρ畍粿いΤ旧簍à︹ê初栏量瓃籔朝簈ǒ承㏄姊Ρ馋璽獵琄馋璽獵琄撤耴......常琌и眖狶ρ畍毙甭い瓣筿紇粄醚狶ρ畍琌翠Τ计╯い瓣筿紇厩琌筿紇瞶阶產堡ぱИ璣痜硊烦璝ご杠翠い瓣筿紇瞶阶╯莱赣Τ祇甶и稱癬独醇ρ畍独ρ畍琌筿跌絪旧筿跌籹量畍礶產琌瓣粂Ρ盡產纯筿盡冀瓣粂Ρ竊ヘ獶盽稲酵瓣粂Ρ㎝ㄆ粿い瞷簈琍常琌狟ね纯竒κ佰そ穝盢ê痁帝簈琍侣Ρ絪魁胯CDи尺舧êㄇ簈Ρ┮籔疭щ絫癶ヰ縒﹡熬击偿承计玡ぱиê糷贝辨抄俱ぱи策礶钮弧珿ㄆ叫と繺㎝边繺计る籔и硄筿杠弧稱らセ礶腻狟ね常胺眃ろㄎτは癸и玱躬纘暗谋眔秨みㄆ薄蔼砍иやぃ筁程⊿Τ癬祘иΜ琌瞒и稱癬辩迪縋粿い㏄姊佰ぃ跑みи琌眖迪縋﹋い粄醚硂簈禗и挡盉讽边盉産い簍佰㏄姊Ρぃ跑み靡癸ㄤひ兢ネUncleBillみ临и或ぃ来眔甡槽畑約渤澈礛硂妓ひ笷稲種и讽硂妓氮ぃ琌и谋眔ㄣ義醚Τ痷┦薄瞷迪縋﹋ぱ產–ぱ佰硂簈倒UncleBill钮и稱癬朝秜柬Rupertネ粿い耿簍朝簈ǒㄠ朝葵琌Rupertㄠ朝筸氖Rupert纯琌い璣粿刮畊τэ絪珇ㄠい璣簍栏э絪镀篊籔熬ǎǎる獽簍琌ぃ砛穦ぱ產籔ぱㄏ癬и稱癬и克琌и粄醚瓣粂Ρ币籜ρ畍毙и佰竡玦瓁秈︽Ρ簈佰瓣狥よ稲るń盚る蛾ッ环稬и盽盽钮佰硂ㄇ簈Ρφ泪ヘ琕ぇи稲硂ㄇρ簈......瞷–Ω钮るń盚㎝ッ环稬и蛮ヘ常穦楞柬癬ㄓネ琌ǒ簈程初栏粿い朝葵簍ッ环稬拘癬克朝簈ǒ耿簍朝葵朝筸氖ê玝ê莱赣拘癬克朝秜柬τГ芠渤畊и钮ッ环稬礮羘拘癬克稬и瞈瑈┸狥よ糃翠硈尿祇ネ忌ボ笴︽弧硂琌翠忌睹は癸舱麓ボ笴︽ㄏ現┎氨ゎㄒ硂┏牟デㄇ痲栋刮疭跋現┎硂Ω璹発デ兵ㄒи粄ㄤヘ絋琌簿ユ腇磕诀篶㎝蝗︽エ戈デ竜だのㄇㄤよデ竜禲翠発磷竜デ玱砆ㄇΤノみ苝琌璹発デ兵ㄒ玱р硂某ベ钡锣儿翠炊硄カチの厩ネō瓣は地舱麓弘み郸购捍笆ぃ痷场だカチ㎝厩ネΩΩ刁笴︽ボ蝴臔穦牡诡秈︽侥阑τノ贺端甡竟瘪縥繷Τ瑀て厩珇脓牡狦硂贺脓牡ㄆン瓣祇ネ睝礚好拜瓣牡诡﹚琌讽初阑琅礛τ翠牡诡瞷眔獶盽盡穨獶盽獶盽г瑻琌场だ忌畕玱眔秈へ痷ぃ瞶秆ㄓ硂或義р猭竚ぇ福р蝴臔穦牡诡讽脓阑癸禜忌畕ぃ琌ぃ猭τ琌璉﹚Τ眏舱麓の竒蕾や翠牡诡磅猭琌纔╭琌現┎璝ぃ眏祑や蝴臔穦牡诡ê或翠穦ボの忌睹盢ッ礚ヰゎ硂癸翠穦铆﹚竒蕾祇甶カチ﹡贾穨盢穦硑Θ腨瘆胊翠疭跋現┎タ盽琁現盢礚眖酵癬Ωボ瞅い羛快γ穕瓣啦硂琌珼驹いァ現┎硂琌玍癲珹翠ず货い瓣チ硂竒腨牟デ膀セ猭叫拜は癸翠璣現┎恨獀Τ匡羭舦盾幢脓牡盾叫拜Τ硂義盾さ耴瓣翠カチΤ匡羭舦Τ祇ē舦チㄓぇぃ璶笵Τ瓣眏翠Τ硂妓Ы腢は癸璶堡硂ㄓぇぃ㎝キ吏挂ㄓぇぃチ舦и㊣苸砰Τ瞶醇タ竡翠カチ翠牡诡翴苂躬籖玦荷腊や硂やタ竡场钉琌翠羉篴铆﹚膀ホ牡钉玂毁и翠羉篴铆﹚や磅猭钉ヮ硂羮螟ㄨ惠璶翠カチや渤ㄤ龟ノ虏虫よΑ碞癸牡よボやゑや牡诡腨タ磅猭璶―翠Τ铆﹚獀稰穦吏挂硂琌約カチ禗―カチ惠璶牡诡眏磅猭и计ρκ﹎翠牡诡场钉璓盧蔼穛搂 

   
   

    1. <samp id="81o4a58"></samp>
         传奇国际注册开户 澳门银河国际BBIN入口 恒大贵宾会正规网址 公海手机客户端登录 55074凯旋门AG真人视讯 761棋牌游戏币
         腾博会tengbo601视讯app下载 盈丰app在哪下载 澳门网上真人投注 澳门真人在线登录 新博棋牌游戏 大发casino苹果客户端
         亚洲星现金直营网 金尊手机客户端平台 澳门真人手机版 钱柜qg111最新网址 888集团网上注册 ag旗舰游戏开户
         微信h5房卡棋牌游戏赚钱攻略 亚博国际网址 龙8平台注册 公海手机客户端登录 聚彩鸟体育开户 千亿体育客户端官方下载